Hiển thị các bài đăng có nhãn ChinhTri. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ChinhTri. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

  1. Mục đích, yêu cầu Nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò c...

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM   HUYỆN U MINH HƯỢNG BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 66/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N...
  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN U MINH THƯỢNG BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 65/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 6-8-2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết...
  Gần 600 ngày qua, chúng ta phòng, chống dịch Covid-19 với rất nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng, Nhà nước và các cơ quan li...

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

I. Tình hình xét nghiệm Ghi nhận từ 7 giờ ngày 11/9 đến 19 giờ ngày 11/9/2021 số ca mắc mới là 17 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21...

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

  T hực hiện   Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, từ năm 2016   đến nay , công tác này   trên địa...
  Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thị trấn Giồng Riềng đạt  đ ô thị loại IV, xã Long Thạnh đạt   đ ô thị loại V theo tinh thần Nghị qu...
  Cách đây 7 6   năm,   dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng   tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc sâu sắc   và sự chỉ đạo chặt ch ẽ   của đồng...