Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

KẾ HOẠCH Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện U Minh Thượng năm 2021

0
 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

HUYỆN U MINH THƯỢNG

BAN THƯỜNG TRỰC

 


Số: 65/KH-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


U Minh Thượng, ngày  12   tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ

của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện U Minh Thượng

năm 2021

 

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị); Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 22/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Kế hoạch số 108/KH-MTTQ-BTT, ngày 18/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh Thượng ban hành kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021, cụ thể như sau:

Tài liệu tải về

đề cương báo cáo

Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét