Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2021

0

 
ĐẢĐẢNG BỘ:....................................                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT  NAM   CCCHI BỘ: ......................................           U Minh Thượng, ngày 29 tháng 11  năm  2021

   

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2021

----------

 

Họ và tên: ............................., sinh ngày ..................................

Đơn vị công tác: ..................................

Sinh hoạt tại Chi bộ: .............................................................

Căn cứ Công văn số 242-CV/HU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy "về việc chỉ đạo kiểm điểm, tự phê  bình và phê bình năm 2021”. Qua một năm thực hiện nhiệm vụ bản thân tự kiểm điểm xin trình bày trước tập thẻ những ưu điểm, khuyết điểm như sau:

I. Về ưu điểm, kết quả đạt được:

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

*Về chính trị tư tưởng:

Bản thân có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức và trách nhiệm cao trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của cấp trên và phương hướng nhiệm vụ của đơn vị đề ra; đồng thời tuyên truyền người thân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thường xuyên tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị của bản thân nhằm phục vụ sự nghiệp của Đảng, Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

* Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Bản thân có lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi bộ, công đoàn đề ra. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu và chấp hành nghiêm quy định 47-TW về những điều đảng viên không được làm. Trong giao tiếp với đồng chí, đồng nghiệp luôn hòa nhã, lịch sự. Thường xuyên chia sẽ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cơ quan luôn thể hiện dân chủ, bình đẳng, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số.

*Về ý thức tổ chức kỹ luật:

- Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành tốt sự phân công, giao nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan; Nội quy, quy chế cơ quan, chi bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, công văn 209-CV/HU của Huyện ủy.Tổ chức sinh hoạt đảng, đóng đảng phí và thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú theo quy định của Đảng.

 *Về tác phong lề lối làm việc:

- Trong tác phong làm việc và xử lý công việc nhanh nhẹn và giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao. Phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân trong quá trình tham gia công tác, nói đi đôi với làm, không nói nhiều, làm ít, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Kết quả đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: Qua liên hệ với những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển biến’’, “tự chuyển hóa”, Liên hệ bản thân với 82 biểu hiện nêu ra, thấy rằng chưa có những biểu hiện suy thoái.

 2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

   Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:

- Với vai trò là Ủy viên thường trực, được đơn vị phân công phụ trách mãng văn phòng, tham mưu giúp ban thường trực xây dựng các báo cáo chuyên đề về trên kịp thời và đúng quy định; đồng thời tham mưu giúp ban thường trực phối hợp thực hiện cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, trực tiếp hướng dẫn các xã thực hiện quy trình xét xây dựng “nhà đại đoàn kết”, kết quả trong năm đã xét xây dựng được 46 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo sử dụng đúng theo quy định.

Hướng dẫn cho Mặt trận cấp xã xây dựng 18 mô hình mới và duy trì hoạt động 17 mô hình năm 2020, tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm tham mưu xây dựng 05 mô hình Dân vận khéo cho các cơ sở thờ tự, đăng ký cấp tỉnh là 04 mô hình.

Với vai trò là kế toán đơn vị việc báo cáo, đối chiếu với kho bạc, tài chính luôn kịp thời, không để xảy ra phàn nàn đến đơn vị, trong chi tiêu hàng tháng có cân đối công khai tài chính với đơn vị, không chi vượt mức quy định.

Vai trò ủy viên BCH Công đoàn cơ sở : chấp hành và thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, tham gia thực hiện tốt các phong trào do Công đoàn cấp trên và đơn vị phát động, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ Công đoàn cơ sở dân vận năm 2021. Tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa, xây dựng Công đoàn vững mạnh.

ý thức đấu tranh phòng, chống lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm:

Thực hiện tốt cam kế đã đăng ký năm 2020 là: tích cực nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong lĩnh vực văn phòng, cùng với Ban Chấp hành công đoàn xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

          4. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Chất lượng tham mưu đề xuất, thông tin tổng hợp chất lượng các văn bản đôi lúc chưa đạt yêu cầu; Trong năm bản thân đã khắc phục, chất lượng xây dựng báo cáo đạt theo yêu cầu.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:

1. Hạn chế, khuyết điểm:

Việc nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản của cấp trên có lúc chưa được thường xuyên, từ đó vận dụng vào lĩnh vực chuyên môn có mặt còn lúng túng; Tham mưu triển khai thực hiện một số văn bản liên quan ngành có mặt còn hạn chế, chất lượng chưa cao; xấp xếp công việc chưa khoa học nên từng lúc xử lý công việc chậm.

Vai trò ủy viên Ban chấp hành công đoàn hoạt động còn yếu.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

Nguyên nhân chủ yếu là do phương pháp làm việc của bản thân chưa khoa học, từng lúc, từng nơi có mặt còn hạn chế, thiếu chủ động nhạy bén trong công việc, đôi khi còn trông chờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng, năng lực phân tích, tổng hợp dự báo công việc còn hạn chế.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm:

Từ những thiếu sót nêu trên, bản thân đã rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục sữa chữa trong thời gian tới như sau:

          1-Thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng; nhằm để nâng tầm hiểu biết về nhiệm vụ phụ trách, để tổ chức thực hiện tốt hơn.

2- Sắp xếp thời gian khoa học hơn, hoàn thành tốt công việc mình phụ trách.

3-Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác thỉnh thị, báo cáo, đạt chất lượng và thời gian so với yêu cầu đề ra.

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng:

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Xếp loại Đảng viên:  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

 

 

 

  

 

 

 

 

V. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên:

1. Nhận xét đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:

..........................................................................................................................

      .........., ngày ..... tháng .... năm 2021.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)        

 

 

 

       ...............................................

-         VI. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên:

1-Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.................................................

 

      .............., ngày ..... tháng .... năm 2021.

        T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

     (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét