Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trong huyện U Minh Thượng năm 2021

0

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

 HUYỆN U MINH HƯỢNG

BAN THƯỜNG TRỰC

 


Số: 66/KH-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


U Minh Thượng, ngày  12 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân

các xã trong huyện U Minh Thượng năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-MTTQ-BTT ngày 18/2/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang về giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh Thượng ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các xã trong huyện năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong huyện; thuận lợi, khó khăn, xác định nguyên nhân và đề xuất kiến nghị về chính sách, pháp luật; các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Xác định rõ việc thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân liên quan.

Căn cứ kết quả giám sát, kiến nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng xử lý những tồn tại, bất cập liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài góp phần làm giảm tình hình đơn thư và công dân khiếu nại vượt cấp, ổn định tình hình góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

Quá trình triển khai giám sát bảo đảm đúng quy định pháp luật, nghiêm túc, khách quan, trung thực; có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế, tiết kiệm, hiệu quả.

Các cơ quan, tổ chức liên quan thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình tổ chức, triển khai kế hoạch này; cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát đảm bảo đúng thành phần.

Tải về

đề cương báo cáo

phụ lục báo cáo


Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét