Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

            Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện U Minh Thượng, trong đó có con tôm càng xanh.   Tr...

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM   HUYỆN U MINH HƯỢNG BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 66/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N...
  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN U MINH THƯỢNG BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 65/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

 

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

 Tìm người tiếp xúc gần với người test nhanh dương tính Stasr Cov-2 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

U Minh Thượng là huyện nông nghiệp, trong đó, lúa được xác định là cây trồng chủ lực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện v...
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 6-8-2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết...