Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội

0

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 104-CV/TU, tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tín dụng chính sách xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phổ biến công văn đến chi bộ và giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt công văn này.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tín dụng chính sách xã hội được nâng lên. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

IMG_0670.jpg

​​​Nông dân xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, chăm sóc hoa vạn thọ. Ảnh: Đặng Linh  

 

Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về tín dụng chính sách xã hội chưa thực sự sâu sắc, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện. Nguồn vốn một số chương trình còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, như chương trình hỗ trợ tạo việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn... Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội còn ít, chưa tương xứng với tiềm lực kinh tế của địa phương. Công tác phối họp giữa các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của cấc cấp, các ngành, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách chưa được đồng bộ, dẫn đến một bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu câu các cấp ủy đảng, chính quyên, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI; Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, nâng lên nhận thức về ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, phát triên kinh tế - xã hội của địa phưong.

Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn tín dụng chính sách. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, rà soát phân loại hộ nghèo theo các tiêu chí, xác nhận đối tượng vay vốn; phối họp giữa hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, cải thiện đời sống và trả được nợ ngân hàng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Quan tâm hỗ trợ kịp thời về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, đảm bảo điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục quan tâm bố trí điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo thuận tiện, an toàn, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch của nhân dân.

Hai là, triển khai thực hiện tốt Đề án số 592/ĐA-UBND, ngày 8/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tập trung các nguồn vốn chính sách an sinh xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước vào một đầu mối quản lý và ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay hằng năm. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp (cấp tỉnh và huyện) hằng năm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương bổ sung, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Ngoài ra, tùy vào việc cân đối thu - chi ngân sách và điều kiện từng nơi, có thể cân đối chuyển bổ sung thêm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nghiên cứu phối họp, lồng ghép đồng bộ giữa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động hỗ trợ công tác giảm nghèo, công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... với tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Ba là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi người dân biết và thực hiện, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; nâng cao hiệu quả giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hộitrong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp người dân được vay vốn thuận lợi và sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, góp phần giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Bốn là, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI, các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Phát huy hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch xã, nhất là thực hiện công khai chính sách tín dụng ưu đãi để người dân biết, giám sát. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ngân hàng, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện sai sót để có biện pháp xử lý hiệu quả. Phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án (cấp xã), đề án (cấp huyện, cấp tỉnh) nhằm củng cố nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2021-2025, đề ra các giải pháp và tổ chức triên khai thực hiện đúng lộ trình và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Năm là, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách, đặc biệt những chính sách tín dụng mới đến các cấp, các ngành, các tầng lóp nhân dân biết để thực hiện và giám sát thực hiện. Thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về tín dụng chính sách xã hội, nhất là trách nhiệm của hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Ban Biên tập


Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét