Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

  Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp nhận 5 tấn gạo hỗ trợ từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Na...

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

    KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp c ó mức sống trung bình năm...

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

  1. Mục đích, yêu cầu Nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò c...

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

            Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện U Minh Thượng, trong đó có con tôm càng xanh.   Tr...

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM   HUYỆN U MINH HƯỢNG BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 66/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N...